Omnicube.Industry – Monitoring priemyselných zariadení

Programsko-aparatni kompleks prikupljanja, obrade i čuvanja podataka koji dolaze sa alatnih CNC mašina, robota i njihove opreme za zajednički monitoring kompletne proizvodne strukture preduzeća.

Sistem prikazuje tekući status postrojenja, omogućava da se analizira njegov rad, da se operativno reaguje na eventualne poremećaje u radu i da se planira obavljanje servisnog održavanja.

Rešenje koristi savremene informacione tehnologije, sredstva pristupa i obrade podataka. Izrađeno je po modulnom sistemu i može biti prošireno na neograničen broj tipova opreme u CNC izvedbi ili sa specijalnim kontrolerima.

Glavni funkcionalni moduli sistema

Zaťaženie a účinnosť zariadení
Umožňuje zhodnotiť účinnosť využívania zariadení v podniku a zároveň zabezpečuje nepretržitý monitoring skutočného zaťaženia zariadení a personálu, analýza účinnosti práce zariadení, porovnanie kľúčových indikátorov výkonnosti s referenčnými ukazovateľmi. 
Pohodlný inštrument pre rýchle zhodnotenie účinnosti. Napríklad, existuje možnosť určenia stavu, pri ktorom zariadenie je zapnuté a funguje, ale inštrument nie je aktívny alebo funguje naprázdno (neuskutočňuje sa podávanie polotovaru) a ako výsledok nedostatok užitočné práce.
Štatistika
Systém uschováva údaje o vykonaných programoch, chybách, počtu súčiastok atď. a poskytuje široké možnosti pre štatistickú analýzu. 
Vizualizácia využitia programov pre zadaných zariadení. Určenie programov, v ktorých vznikli chyby. Stanovenie operátorov, ktorý urobili najviac chýb. Funkcionál je užitočný pre optimalizáciu programov, kontroly práce personále, zníženie prestojov kvôli chybám. 
Kontrola spotreby materiálov
Umožňuje kontrolovať spotrebu používaných materiálov: zváracieho drôtu, plynu pri laserovom rezaní, náterov atď.  
Porovnanie objemu vyrobených výrobkov a spotreby materiálov pre presnejší výpočet výrobných nákladov a zvýšenie efektivity plánovania. Kontrola a zníženie strát suroviny.  
Kontrola činnosti operátora
Kontrola korekcie parametrov práce zariadení operátorom a hodnoty odchýlky od štandardných hodnôt. 
Stanovenie a zabránenie odchýlkam od technologického procesu. Je možná generácia uvedomení po výstupu z prípustné zóny podľa zadaných parametrov práce. Zvýšenie kvality výrobných procesov. 
Automatizované plánovanie servisu
Automatizovaný servisný kalendár v pohodlnom interface vizualizácie s funkciou uvedomenia. 
Evidencia skutočného výkonu uzlu umožňuje znížiť náklady na servis vďaka vykonania servisných operácií z príčin skutočných potrieb, bez orientácie na minulý čas. Zníženie neplánovaných prestojov z dôvodu porúch. 
Predvídanie a zamedzenie porúch
Nepretržitý monitoring kľúčových uzlov zariadení a jeho prístrojov s cieľom určenia anomálnej práce. 
Predvídanie možných porúch a uskutočnenie včasnej servisnej obsluhy pre minimalizáciu naplánovaných prestojov kvôli poruchám. 
Voliteľná viacúrovňová služba uvedomení o udalostiach (výstup parametru z cieľovej zóny, porušenie normatívu, omeškanie technického zabezpečenia atď.).
Možnosť vypracovania správ (vrátane v Excel formáte).
Integrácia s riadiacimi systémami podniku.

Technické vybavenie

Pripojenie k digitálnym a analógovým vstupom

Architektúra systému

Fog computing →   Cloud computing →